ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 452./20.05..2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба № 28 на ОбС – Исперих, в изпълнение на Решение № 53 по Протокол №8/25.02.2016г. на ОбС- Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имот в с.Райнино за срок от 10 години, както следва:

1.1. Поземлен имот № 61875.8.88 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка осем точка осемдесет и осем), находящ се в местността «ГОЛЕМИЯ ЕКИНЛИК» в землището на с. Райнино, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на с. Райнино одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК с начин на трайно ползване «ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ» с площ 17 445 (седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет) кв.м, при граници и съседи на имота: Имоти с №61875.8.89; №61875.11.153; и №61875.8.34, съгласно Акт за частна общинска обственост №5123/15.03.2012г., вписан в Агенцията по вписванията на 16.3.2012г., рег.№726, том.4, №7.

1.2. Определям начална тръжна годишна наемна цена на имота в размер на 471 (четиристотин седемдесет и един) лева  и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена в размер на 47 (четиридесет и седем) лева.  

1.3.Определям депозит за участие в търга в размер на 50.00 (петдесет) лева, който да се внесе до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.06.2016 год.(четвъртък).

2.1. Поземлен имот № 61875.14.17 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка четиринадесет точка седемнадесет), находящ се в местността «КАНИПЕТО» в землището на с. Райнино, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на с. Райнино одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК с начин на трайно ползване «ОВОЩНА ГРАДИНА» с площ 20 577 (двадесет хиляди петстотин седемдесет и седем) кв.м, при граници и съседи на имота: Имоти с №10015.08.126; №10015.9.18; №61875.14.5; №10015.22.39 и №61875.14.14  съгласно Акт за частна общинска обственост №5137/19.03.2012г., вписан в Агенцията по вписванията на 21.3.2012г., рег.№799, том.4, №49.

2.2.Определям начална тръжна годишна наемна цена на имота в размер на 555,58 (петстотин петдесет и пет лева петдесет и осем стотинки) лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена в размер на 55,00 (петдесет и пет) лева.

2.3. Определям депозит за участие в търга  в размер 50.00 (петдесет) лева, който да се внесе до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 14.06.2016г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.06.2016г. (петък) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата от 8,00 до 17,00 часа до 13.06.2016 год., а за повторния търг до 16.06.2016 год.

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

02. 06. 2016 г.