ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 451./20.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.7   от Наредба № 28 на ОбС – Исперих, в изпълнение на Решение № 77 по Протокол № 10/31.03.2016г. на ОбС- Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен  имот в с.Вазово за срок от 1 година, както следва:

1.1. Поземлен имот № 10015.20.82 (десет хиляди и петнадесет точка двадесет точка осемдесет и две), находящ се в местността «Ясаците» в землището на с. Вазово, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на с. Вазово одобрена със Заповед №РД-18-29/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК с начин на трайно ползване «НИВА» с площ 1 264 (хиляда двеста шестдесет и четири) кв.м, при граници и съседи на имота: Имоти с №10015.20.80; №10015.20.81; №10015.111.104; №10015.111.89; и №61875.20.83, съгласно Акт за частна общинска обственост №5340/28.02.2013г., вписан в Агенцията по вписванията на 05.03.2013г., рег.№740, том.3, №75.

1.2. Определям начална тръжна годишна наемна цена на имота в размер на 44,24 (четиридесет и четири лева двадесет и четири) лева  и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена в размер на 4,40 (четири лева и четиридесет стотинки) лева.  

1.3.Определям депозит за участие в търга в размер на 50.00 (петдесет) лева, който да се внесе до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 14.06.2016г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.06.2016г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провежд3ане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата от 8,00 до 17,00 часа до 13.06.2016 год., а за повторния търг до 16.06.2016 год.

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

02. 06. 2016 г.