ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 474/  30.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС- Исперих, чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих и в изпълнение на Решение № 93/28.04.2016г. на ОбС- Исперих

Н А Р Е Ж Д А М:

I. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква   за срок от 3  (три) години, както следва:

Населено място

АОС

НТП

№ на имот

Площ

дка

Начална тръжна цена

Стъпка

1

Бърдоква

6088/05.04.2016г.

нива

000038

10,000

350,00

35,00

2

Бърдоква

6089/05.04.2016г.

нива

000041

10,000

350,00

35,00

3

Бърдоква

6090/05.04.2016г.

нива

000043

10,000

350,00

35,00

4

Бърдоква

6091/05.04.2016г.

нива

000047

10,000

350,00

35,00

5

Бърдоква

6092/05.04.2016г.

нива

000049

10,000

350,00

35,00

6

Бърдоква

6093/05.04.2016г.

нива

000050

10,000

350,00

35,00

7

Бърдоква

6094/05.04.2016г.

нива

000053

10,000

350,00

35,00

8

Бърдоква

6095/05.04.2016г.

нива

000066

10,000

350,00

35,00

9

Бърдоква

6096/05.04.2016г.

нива

000068

10,000

350,00

35,00

10

Бърдоква

6097/05.04.2016г.

нива

000069

10,000

350,00

35,00

11

Бърдоква

6098/05.04.2016г.

нива

000070

10,000

350,00

35,00

12

Бърдоква

6099/05.04.2016г.

нива

000079

10,000

350,00

35,00

13

Бърдоква

6100/05.04.2016г.

нива

000080

10,000

350,00

35,00

14

Бърдоква

6101/05.04.2016г.

нива

000081

10,000

350,00

35,00

15

Бърдоква

6102/05.04.2016г.

нива

000082

10,000

350,00

35,00

16

Бърдоква

6103/05.04.2016г.

нива

000083

10,000

350,00

35,00

17

Бърдоква

6104/05.04.2016г.

нива

000084

10,000

350,00

35,00

18

Бърдоква

6105/05.04.2016г.

нива

000085

10,000

350,00

35,00

19

Бърдоква

6106/05.04.2016г.

нива

000086

10,000

350,00

35,00

20

Бърдоква

6107/05.04.2016г.

нива

000087

10,205

357,00

36,00

 

2. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет ) лева да се внесе до 15.00 часа на 20.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  23.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2016г. (вторник) от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 24.06.2016г. (петък) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.06.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 23.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се извърши по местонахождение на имота, всеки работен ден от седмицата.  

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на Община Исперих

10. 06. 2016 г.