ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 465/27.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС- Исперих, чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих и в изпълнение на Решение № 93/28.04.2016г. на ОбС- Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Тодорово  за срок от 3  (три) години, както следва:

Населено място

АОС

НТП

№ на имот

Площ

дка

Начална тръжна цена

Стъпка

1

Тодорово

6161/08.04.2016г.

нива

020017

9,571

335,00    

33,00  

2

Тодорово

6162/08.04.2016г.

нива

020016

10,000

350,00    

 35,00

3

Тодорово

6163/08.04.2016г.

нива

020015

33,162

1161,00    

116,00

2. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет ) левада се внесе до 15.00 часа на 20.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  23.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2016г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 24.06.2016г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.06.2016 год. (понеделник), а за повторния търг до 15.00 часа на 23.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се извършва по местонахождение на имота, всеки работен ден от седмицата от 8,00 до 17,00 часа до 20.06.2016 год., а за повторния търг до 23.06.2016г.

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

10. 06. 2016 г.