ЗАПОВЕД

Община Исперих

ЗАПОВЕД

№ 588

гр. Исперих, 14.07.2016г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със сключени договори: № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна  ефективност    (блок 3)

Н А Р Е Ж Д А М

1. С цел опазване живота и здравето указвам на живущите в град Исперих, ж.к. „Васил Априлов”, бл.1 /едно/ и бл.3 /три/, община Исперих, област Разград да не навлизат в опасна близост с обособените строителни площадки. Да не бъдат  в близост до скелета, огради, обезопасени съоръжения и др.

2. За влизане и излизане в/от горепосочените блокове да използват изрично обособените за тази цел места.

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих  

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 07. 2016 г.