СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44,ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1,т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите:

Питейно-битово водоснабдяване.

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Карстови води в Малм-Валанжския басейн, код BG1G0000J3K051.

3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

Тръбен кладенец ТК-ВиК Исперих-Голям Поровец в имот № 15953.26.30 по кадастралната карта на с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград, ЕКАТТЕ 15953, с координати (WGS84) N43°40´06.0, E 26°47´48.3.

Дълбочина 600.00м.

Кондукторна колона: метална с диаметър Ø 530 мм. от 0.00 до 45.00м., задтръбно циментирана;

Експлоатационна колона: метална с диаметър Ø 526 мм. от 0.00 до 250.00м., задтръбно циментирана;

Интервалите от 250.00 до 350.00 м. с диаметър Ø219 мм., от 350.00 до 380.00 м. с диаметър  Ø219 мм., и от 380.00 до 600.00 м. с диаметър Ø195 мм. са необсадени. Водовземането се осъществява с потопяема помпа SAER S-18A/8 с Qmax=7.0л/сек. Помпата е спусната на дълбочина 190.00м.

4.Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград, ЕКАТТЕ 15953.

5.Проектни параметри на използването:

Годишно водно количество - 44150.0 м³/год. Средноденонощен дебит - 1.4 л/сек. Върхов дебит - 7.0 л.сек. Допустимо понижение - 4.10 м. при непрекъсната работа на помпата до 4.8 часа и СВН 132.35 м. от кота терен 304.80м.

6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

  • Водовземното съоръжение да се оборудва с водомерно устройство за измерване на добитите водни количества;
  • Да се извършва ежемесечно измерване на добитите водни количества и достигнати динамични водни нива.
  • Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, сулфати и нитрати (Прил.1 на Наредба №1/10.10.2007г.) в акредитирана лаборатория;
  • Да се спазват параметрите на водовземането-дебит, допустимо понижение,разрешени водни количества и разпределението им;
  • Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

7.Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр.Плевен, ул."ЧАТАЛДЖА" №60. 

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

ПЕТЪР ДИМИТРОВ       /п/

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

 

 

 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 07. 2016 г.