Заповед № 690 от 19.08.2016 г. на Кмета на Община Исперих

Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 690
гр. Исперих, 19.08.2016г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 136, ал.3 от КТ и във връзка с чл.33, ал.2 от Устройствения правилник на Общинска администрация Исперих

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Отдел  “Административно обслужване и ГРАО” и Отдел ”Местни данъци и такси” да преминат на непрекъснат режим на работа от 08:00 ч. до 17:00 ч., съгласно график за дежурство за времето от 12:00 ч. до 13:00 ч.
  2. На първо число на всеки месец Къймет Ариф – Директор Дирекция ''АИО и ОП'' и Галя Добрева – Началник отдел ''Местни данъци и такси'' следва да предоставят графика на Секретаря на община Исперих за утвърждаване.
  3. Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Секретаря на община Исперих.
  4. Настоящата заповед да се връчи на Къймет Ариф – Директор Дирекция ''АИО и ОП'' и на Галя Добрева – Началник отдел ''Местни данъци и такси'' за изпълнение, считано от 22.08.2016г., както и да се публикува на официалната страница на Община Исперих, за информация на гражданите.

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ     / п /

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 08. 2016 г.