ЗАПОВЕД

Община Исперих

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване да се извършва по следната схема:

  1. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ:
  1. ГРАНИЦИ НА РАЙОНИТЕ
    1. За град Исперих:

ПЪРВИ РАЙОН

Включва:

- ул. „Лудогорие“- от кръстовището с ул. „Христо Ботев“ до кръстовището с ул. „Родопи“;

- ул. „Александър Стамболийски“ от кръстовището с ул. „Лудогорие“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“;

- ул. „Васил Левски“ от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с ул. „Арда“ и от кръстовището с ул. „Лудогорие“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“;

- ул. „Стефан Караджа“ от кръстовището с ул. „Лудогорие“ до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Арда“ от кръстовището с ул. „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Росица“;

- ул. „Росица“ от кръстовището с ул. „Арда“ до кръстовището с ул. „Камчия“;

- ул. „Камчия“ от кръстовището с ул. „Росица“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“;

- ул. „Александър Стамболийски“ от кръстовището с ул. „Лудогорие“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“;

- ул. „Христо Ботев“ от кръстовището с ул. „Родопи“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“;

- ул. „Родопи“ от кръстовището с ул. „Лудогорие“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“;

- ул. „Ахинора“ от кръстовището с ул. „Димитър Полянов“ до кръстовището с ул. „Хан Аспарух“;

Контейнерите разположени по ул. „Христо Кърпачев“, в районите на Автогара-Исперих и Общински пазар-Исперих.

ВТОРИ РАЙОН

Включва: ж.к. „Васил Априлов“ и блоковете по ул. „Хан Аспарух“;

ТРЕТИ РАЙОН

Т.1. Включва: Жилищни имоти попадащи в регулационните линии на град Исперих, без включените в първи и втори район.

Т.2. Включва: Нежилищни имоти на предприятия попадащи в Промишлената зона на град Исперих.

1.2. Имоти извън регулация, за които е организирано събитие, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци:

Силистренски път – имоти собственост на:

  • „Агротайм“ ООД; ЗК „Хан Аспарух“ – Исперих;

Пътя за с. Конево:

- Имоти собственост на: „Караджа фаг“ ООД; „Агро – Тида“ ООД; „Агро-Тида“ кооперация; „Агротайм“ ООД;

- Имоти собственост на „Агротайм“ ООД находящи се в имот №000050 по плана за земеразделяне на град Исперих.

  1. Райони на сметосъбиране в населените места в Община Исперих

В 23 (двадесет и три) броя населени места в Община Исперих (с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево) обособява само по един район.

1.4. За имоти собственост на физически и юридически лица намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци да се събира само такса за ползване на депо за битови отпадъци съгласно чл.63, ал.1 от ЗМДТ.

  1. СЪДОВЕ И ЧЕСТОТА НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

2.1. СЪДОВЕ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

Сметосъбирането се извършва в сметосъбиращи съдове тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3 и кошчета за отпадъци с тегло до 10 кг.

2.2. ЧЕСТОТА НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

2.2.1. За град Исперих:

Първи район – 46 (четиридесет и шест) броя контейнери, които се обслужват 5 (пет) пъти седмично;

Втори район – 48 (четиридесет и осем) броя контейнери, които се обслужват 3 (три) пъти седмично;

Трети район - 358 (триста петдесет и осем) броя контейнери;

По т.1 – 344 (триста четиридесет и четири) броя съдове, които се обслужват два пъти седмично.

По т.2 – 14 (четиринадесет) броя съдове, от които 13 (тринадесет) се обслужват веднъж седмично и 1 (един) контейнер, който се извозва два пъти седмично.

По точка 1.2 – 12 (дванадесет) броя съдове за смет, които се обслужват веднъж седмично.

2.2.2. За населените места на територията на община Исперих:

В 23-те населени места в Община Исперих сметосъбирането се извършва в 566 (петстотин шестдесет и шест) броя съдове тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3. Сметосъбирането се извършва два пъти месечно.

  1. ДЕПОНИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането на битовите отпадъци от град Исперих и от съставните села на територията на Община Исперих да се извършва в Регионално депо-град Разград.

III. ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Поддържането на триториите за обществено ползване се извършва в населените места.

  1. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на: Кметове на кметства и Кметския наместник на съответните населени места. Копие от заповедта ми да се връчи на служебните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви публично, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ и да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ /п/

Кмет на Община Исперих

07. 10. 2016 г.