ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Община Исперих

ОБЯВА

от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин-Началник отдел "Териториално и селищно устройство" в Община Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАНЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект "Съществуващи водоснабдителни системи Община Исперих"-проект: "Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 4 до ПС "Димитрово", от ПС "Димитрово" до разпределителна шахта с.Тодорово".

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2,ПК 7400.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 10. 2016 г.