ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017

Съобщение за обучение на СИК: Съгласно Решение № 80-НС на РИК - Разград за утвърждаване графика за обучение на СИК по общини, обучението на секционните избирателни комисии в община Исперих ще се проведе на 22.03.2017 г. от 14:00 ч. в салона на НЧ "Съзнание 1891" - град Исперих
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.


До избирателите на община Исперих: Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 год., в Община Исперих е създадена организация за подпомагане в изборния ден на избирателите с физически и зрителни увреждания.
Нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 26.03.2017 год., както следва:

Дата Телефонен номер Час
до 26.03.2017 год. включително

08431/46-14
08431/36-48
0889 52 46 32
0884 59 84 40

от 09:00 до 12:00 ч.
от 14:00 до 17:00 ч.

от 07:00 до 18:00 ч.
 

Заявителите трябва да посочат адреса си, от който да бъдат взети, номера на секцията, в която ще гласуват и дали се придвижват с инвалидна количка.
13.03.2017 год.


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)
15.03.2017 г.


Приложение № 12 от изборните книжа за изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)


Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - *.pdf


Заповед № 58 от 31.01.2017 г. на кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за населението на територията на община Исперих по секции


ПОКАНА
До местните ръководства на политическите партии и коалиции относно провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ и на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ на територията на община Исперих за произвеждане на парламентарни избори на 26.03.2017 г.


Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


Заповед № 56 от 31.01.2017 г. на кмета на община Исперих за определяне места за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените парламентарни избори на 26.03.2017 г., съгласно прил. 1 към настоящата заповед.

Заповед № 55 от 31.01.2017 г. на кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. - тридесет и седем броя и утвърждаване на тяхната номерация, адрес и обхват
Приложение 1 - Обхват на секциите


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
(извадка от хронограмата на ЦИК)

Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

86.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

28.02.2017 г.

 

105.

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

Чл. 34, ар.1 - 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

11.03.2017 г.

 

107

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14дни преди изборния ден

11.03.2017 г.

 

108.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

Чл. 36, ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

11.03.2017 г.

 

119

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

18.03.2017 г.

 

124

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

20.03.2017 г.

 

 


Официален сайт на Централна избирателна комисия

Сайт на ГД ГРАО- за справки в избирателните списъци за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. за всички български граждани: по ЕГН или по адрес

Решения на ЦИК - Избори за Народно събрание 2017

Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Указ № 60 за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Изборни книжа на ЦИК

Хронограма (*.doc)

Изборен кодекс

Разяснителна кампания на ЦИК - видеоклипове