ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 314 по Протокол  № 28 от 27.04.2017г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 312 от 05.05.2017г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти:

1. 1. Урегулиран поземлен имот XVI -2856 (римско шестнадесет тире две хиляди осемстотин петдесет и шест) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Други цели с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. „Васил Левски“, област Разград по регулационния план на града, одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. и изменен със Заповед № 35/24.01.2017 год. за изменение на ПУП-ПР  на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ V от кв.15; изток – УПИ XVI от кв.15; юг – ул. „Васил Левски“ и запад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6341 от 16.02.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017 год.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 966,00 (деветстотин шестдесет и шест ) лева.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 100,00 (сто) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 100,00 (сто ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 22.05.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  29.05.2017 год.(понеделник).

 2. 1. Поземлен имот № 24150.501.529 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с №, №24150.501.18; 24150.501.590; 24150.501.591; 24150.501.20; 24150.21.28; 24150.21.11 и 24150.501.528, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6335/ 02.02.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на 07.02.2017 год.

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на

2 428,00 (две хиляди четиристотин двадесет и осем ) лева.  

2.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 200,00 (двеста) лева.

2.4. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 (триста ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 22.05.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  29.05.2017 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 23.05.2017г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.05.2017г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 22.05.2017год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 29.05.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им, всеки работен ден от седмицата. 

Община Исперих

11. 05. 2017 г.