Заповед № 359 от 08.06.2017 г.

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД № 359
от 08.06.2017 год. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, чл. 42, ал. 1, т. 3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл. 3 от Наредба за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл. 36, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в населените места на територията на община Исперих

ЗАБРАНЯВАМ:

І. 1. Събирането на билки (липов цвят) от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.

2. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ІІ. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населените места в общината за сведение и изпълнение и да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Исперих.

БЕЙСИМ РУФАД
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 06. 2017 г.