Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Герб на Община Исперих

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 и ал. 2, чл. 115 от Закона за горите, чл. 38, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 278 по Протокол № 26/16.02.2017 г. на Общински съвет - Исперих

ОБЯВЯВАМ

І. Публичен търг с явно наддаване на 27.06.2017 г. (вторник) от 14:00 в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2, за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект № 1 с подотдел: 1070-а /15953.42.10/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС, както следва:
1. Начална тръжна продажна цена за обект № 1 - 44 332 (четиридесет и четири хиляди триста тридесет и два) лева без ДДС;
2. Стъпка за наддаване за обект № 1 - 440 (четиристотин и четиридесет) лева.

ІІІ. Определям депозит (гаранция за участие) в размер на 2 200 (две хиляди и двеста) лева без ДДС, който да бъде внесен до 15:00 часа на 26.06.2017 г. по банкова сметка на община Исперих,BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т. ІІІ банкова сметка.

V. Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

VІ. Изисквания към кандидатите - до участие в търга за Обекти 1 се допускат кандидати - физически и юридически лица - търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІІ. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VІІІ. Тръжни документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се изтеглят от сайта на Община Исперих и да се закупят от деловодството, като се заплатят до 15:00 часа на 26.06.2017 г. (понеделник) в касата на Община Исперих.

ІХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12:00 ч. на 27.06.2017 г. (вторник). Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

Х. Опеделям дата 04.07.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. за провеждане на евентуален повторен търг. Повторният търг ще се проведе на същото място присъщите условия.

ХІ. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:
1. Препис от настоящата заповед;
2. Проекто-договор;
3. Условия за участие в търга;
4.1. Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта;
4.2. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга;
5. Заявление за участие в търга по образец;
6. Декларация, административни сведения по образец;
7. Карнет - описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения);
8. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета (по насаждения от обектите);
9. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите)

ХІІ. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора кандидатът представя:
1. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;
4. Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство на несъстоятелност, не е в производство по ликвидация;
5. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

ХІІІ. Продавач - Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, тел.: 08431/21-78, вътр. 124, факс: 08431/21-84, електронен адрес: isperih@isperih.bg, лице за контакт: Нуртен Хасанова - Началник-отдел "Общинска собственост".

ХІV. Срок за изпълнение - 31.12.2017 г.

ХV. Настоящата Заповед да бъде обявена в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул. "Васил Левски" ет. 2, на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС "Сеслав".

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ
Кмет на община Исперих

08. 06. 2017 г.