ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг-Община Исперих

О б я в а

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 340 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 353 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 (пет) години на следните урегулирани поземлени имоти (дворни места),както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот  IV-122 (римско четири тире сто двадесет и две) в квартал 5 (пет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 989 (деветстотин осемдесет и девет)кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“  № 6 по регулационния план на селото   одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на на кмета на община Исперих при граници на имота: север – ул. „Мургаш“; изток – УПИ V-122 от кв. 5; юг – УПИ XII-123,   XIII-121 от кв.5 и запад – УПИ III -120 от кв.5 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6334 от 06.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 34,60 (тридесет и четири лева и шестдесет стотинки) лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 3,50 (три лева и петдесет стотинки) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

2.1. Поземлен имот № 61875.33.32 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка тридесет и две) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.33; №61875.33.35; №61875.33.527; №61875.33.526; №61875.33.382 и №61875.33.31 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6430 от 09.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 12.05.2017год.

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 43,30 (четиридесет и три лева и тридесет стотинки) лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 4,30 (четири лева и тридесет стотинки) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.06.2017г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.07.2017г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.07.2017 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА   ИСПЕРИХ

15. 06. 2017 г.