ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг-Община Исперих

О б я в а

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 344 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И  Заповед № 352 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:

1.1.Поземлен имот № 025115 (нула двадесет и пет сто и петнадесет) с начин на трайно ползване Нива  с площ 5,614 (пет цяло шестстотин и четиринадесет) дка, категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Кара петлик“ по плана за земеразделяне  на селото при граници на имота: имоти с № 025027; № 025030; № 025116; № 025176;  № 025114; № 025158 и № 000104, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5823 от 20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 196,50 (сто деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 19,00 (деветнасет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

2.1. Поземлен имот № 020061 (нула двадесет нула шестдесет и едно) с начин на трайно ползване Нива  с площ 11,899 (единадесет цяло осемстотин деветдесет и девет) дка, категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Таир янъ кору“ по плана за земеразделяне  на селото при граници на имота: имоти с № 020060; № 020064; № 020045; № 020058 и № 000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5824 от 20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 416,50 (четиристотин и шестнадесет лева и петдесет стотинки) лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 40,00 (четиридесет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

 3. Поземлен имот № 001026 (нула  нула едно нула двадесет и шест) с начин на трайно ползване Нива  с площ 10,000 (десет) дка, категория V, с местонахождение с. Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне  на селото при граници на имота: имоти с № 001027; № 001050; № 001025; № 001028; № 000083 и № 000070, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6189 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 04.05.2016год.

3.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

4. Поземлен имот № 001027 (нула  нула едно нула двадесет и седем) с начин на трайно ползване Нива  с площ 6,149 (шест цяло сто четиридесет и девет) дка, категория V, с местонахождение с. Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне  на селото при граници на имота: имоти с № 001050; № 000070 и № 001026, съгласно Акт за частна общинска собственост № 61900 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 04.05.2016год.

4.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 215,20 (двеста и петнадесет лева и двадесет стотинки) лева.

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 20,00 (двадесет) лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.06.2017г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.07.2017г. (четвъртък) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.07.2017 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

15. 06. 2017 г.