ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 342 и № 343 по Протокол  № 31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 354 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот IX (римско девет) в квартал 11 (единадесет) отреден за Обществено застрояване с площ 812 (осемстотин и дванадесет) кв.м, ведно с поставения преместваем обект в имота с площ 50,00 (петдесет) кв.м по регулационния план на с.Делчево, одобрена със Заповед № 531 от 30.06.2015год. на кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Лудогорие», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ Х от кв.11; изток – УПИ II от кв.11; юг – УПИ VIII от кв.11 и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 6371 от 10.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 16.03.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2828,10 (две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и десет стотинки) лева без ДДС, която е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000484/13.03.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община  

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 280,00 (двеста и осемдесет ) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 (триста) лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

2.1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две)  с начин на трайно ползване   За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди четиридесет и два) кв.м, ведно с построените в имот самостоятелни обекти:

2.1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

2.1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

2.1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54 (петдесет и четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

 Местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена  със  Заповед РД-18-40/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30; 24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2010год., рег.№ 199,  том 1,  № 127.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.03.2017 год.

2.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 950,00 (деветстотин и петдесет ) лева.

2.4. Депозит за участие в търга е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.06.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  05.07.2017 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.06.2017г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.07.2017г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.06.2017год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.06.2017 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им, всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА   ИСПЕРИХ

15. 06. 2017 г.