Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Ивайло Иванов Симеонов, управител на ЕТ"Ивко-98", ЕИК: 116040741, гр.Исперих, ул."Димитър Полянов" №10, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

КПИИ - Автоработилница и склад

Местоположение: гр.Исперих, ЕКАТТЕ 32874, местност "Юсек Юстю", стопански двор №1.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 07. 2017 г.