Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 355 по Протокол  № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС- Исперих и Заповед № 412 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих

ОБЯВЯВА

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем точка едно) с начин на трайно предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м, находящ се в с. Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; № 03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 29.08.2016 год.

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 053,00 (три хиляди  петдесет и три) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  01.02.2017 г., намалена с 50%.

3. Определям стъпка за наддаване в размер на 300,00 (триста ) лева.

4. Депозит за участие в търга е в размер на 600,00 (шестстотин ) лева, който  се внася до 15:00 часа на 27.07.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15:00 часа на  03.08.2017 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 28.07.2017 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.08.2017г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 27.07.2017 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15:00 часа на 03.08.2017 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му, всеки работен ден от седмицата. 

За информация: тел .08431/21-78, вътр.124

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 07. 2017 г.