Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1,чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 357 по Протокол  № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 413 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих

ОБЯВЯВА

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на   Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м., по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007 год. на ИД на АК с местонахождение на имота с. Вазово, ул. "Александър Стамболийски", община Исперих, област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485; № 10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017 г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2017 год. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 15 220,00 (петнадесет хиляди  двеста и двадесет) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  17.05.2017 г. 

3. Определям стъпка за наддаване в размер на 200,00 (двеста) лева.

4. Депозит за участие в търга е в размер на 1 600,00 (хиляда и шестстотин ) лева, който  се внася до 15:00 часа на 27.07.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15:00 часа на  03.08.2017 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 28.07.2017г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.08.2017 г. (петък) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.07.2017год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.08.2017 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му, всеки работен ден от седмицата. 

За информация тел.08431/21-78, вътр.124

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 07. 2017 г.