Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Нурджан Салим Али, с.Свещари, ул."Освобождение" №3, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП-ПРЗ.

Местоположение: с.Свещари, УПИ I - 135, кв.31.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 07. 2017 г.