Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "АГРОТАЙМ" ЕООД-гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г.).

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине - Свинекомплекс, с предоставено комплексно разрешително №318 - НО/2008г., до 23000 скотоместа  за свине за угояване и до 4000 скотоместа за свине майки."

Местоположение: местност Ара Кюклук, землище гр.Исперих, ПИ № 000 100, и ПИ № 000 089.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 07. 2017 г.