Обява за наличие на инвестиционно предложение

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
от
"АГРОТАЙМ" ЕООД град ИСПЕРИХ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

уведомява Вас и обществеността на гр. Исперих, че има инвестиционно предложение за обект: "Увеличаване капацитета на инсталация за активно отглеждане на свине - Свинекомплекс", с предоставено комплексно разрешително № 318 - НО/2008 г., до 35 000 скотоместа за свине за угояване и до 5 000 скотоместа за  свине майки", находящ се в местност Ара Кюклук, землище град Исперих, ПИ № 000 100, и ПИ № 000 089.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 08. 2017 г.