Обява за наличие на инвестиционно предложение

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
от
"КУБРАТ КАБЕЛ" ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Изграждане на подземна оптична кабелна линия с. Малък Поровец - с. Драгомъж - гр. Исперих - с. Лъвино - с. Къпиновци - с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих, кметства с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 08. 2017 г.