Обява за наличие на инвестиционно предложение

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
от
Халис Халим Мюстеджеб
с. Звенимир, община Главиница, област Силистра, ул. "Втора" № 23

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: "Основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки, гр. Исперих ул. "Васил Левски" № 95.
Местоположение: град Исперих УПИ ХІV-134, 135, квартал 58.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ -гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 08. 2017 г.