Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 356 по Протокол  № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС- Исперих и Заповед № 426 от 25.07.2017 год. на Кмета на община Исперих

ОБЯВЯВА

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 03472.40.340 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка триста и четиридесет) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Дунав“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, № 03472.40.341; № 03472.40.243; № 03472.40.275 и № 03472.40.240, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6245 от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2254,  том 8,  № 36745.

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 397,00 (две хиляди триста деветдесет и седем) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
1.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 25,00 (двадесет и пет ) лева.
1.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 300,00 (триста ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

2. Поземлен имот № 03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка триста и четиридесет и едно) с начин на трайно ползване   Ниско застрояване с площ 2 779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, № 03472.10.305; № 03472.40.243; № 03472.40.340; № 03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6244 от 15.07.2016 год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016 год., вх. рег. № 2251,  том 8,  № 36742.
2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 895,00 (пет хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
2.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет ) лева.
2.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

3. Урегулиран поземлен имот III-1001 (римско трети тире хиляда и едно) в кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Кавала“, община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед № 844/07.11.2016 г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на имота: Север – УПИ V-1003 и УПИ IV-1002 от кв. 16, Изток – УПИ II-1000 от кв.16, Юг – ул. „Кавала”, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6320 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016 год., вх. рег. № 4018,  том 15,  № 38307.
3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 906,00 (пет хиляди деветстотин и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
3.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет ) лева.
3.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

4. Урегулиран поземлен имот IV-1002 (римско четвърти тире хиляда и две) в кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Мадара“, община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987 год. и Заповед № 844/07.11.2016 г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на имота: Север – УПИ I-906 от кв.16, Изток – ул. „Мадара”, Юг – УПИ II-1000 и УПИ III-1001 от кв.16, Запад – УПИ V-1003 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6318 от 01.12.2016 год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4019,  том 15,  № 38308 и Акт №6450 за поправка на Акт №6318 от 24.07.2017г.

4.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 6 231,00 (шест хиляди двеста тридесет и един) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
4.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 65,00 (шестдесет и пет ) лева.
4.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

5. Урегулиран поземлен имот V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987 год. и Заповед № 844/07.11.2016 г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на имота: Север – УПИ VI-1004 от кв.16, Изток – УПИ IV-1002 от кв.16, Юг – УПИ III-1001 от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6319 от 01.12.2016 год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016 год., вх. рег. № 4027,  том 15,  № 38315.
5.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
5.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет ) лева.
5.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

6. Урегулиран поземлен имот VI-1004 (римско шести тире хиляда и четири) в кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед № 844/07.11.2016 г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – УПИ I-906 от кв.16, Юг – УПИ V-1003 от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6317 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4026,  том 15,  № 38312.
6.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
6.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет ) лева.
6.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

7. Урегулиран поземлен имот I-906 (римско първи тире деветстотин и шест) в кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и един) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Христо Смирненски“, община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987 год. и Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – ул. „Мадара, Юг – УПИ IV-1002 от кв.16, Запад – УПИ VI-1004 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6316 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4028,  том 15,  № 38314.
7.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 158,00 (пет хиляди сто петдесет и осем) лева, която е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
7.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 50,00 (петдесет ) лева.
7.3.
Депозит за участие в търга  в размер на 550,00 (петстотин и петдесет ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 17.08.2017 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.08.2017 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.08.2017 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.08.2017 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.08.2017год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 24.08.2017 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

Община  Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 08. 2017 г.