Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ

ПРОТОКОЛ

за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд  /ДПФ/ за стопанската 2017-2018 г. за землищата от община Завет, област Разград

Днес, 29.06.2017 г., комисия назначена със Заповед №11-24/28.01.2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград, в състав:

 1. Татяна Станчева Цонева – началник на Общинска служба по земеделие –  гр. Завет
 2. Юлиян Димитров Йорданов – старши експерт в ГД „Аграрно развитие“, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград
 3. Цветан Йосифов Иванов – директор на Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград

Със задача: да разгледа постъпилите в срока по чл. 37и, ал. 9 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ / заявления за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд / ДПФ / и да разпредели по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ допълнително необходимата за всеки кандидат площ съобразно данните от протоколите по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от Правилник за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ / в съответното и/или в съседни землища на територията на същата община, на друга съседна община в същата област или на съседна община в друга област.

В началото на заседанието, членовете на комисиятa попълниха декларации, че нямат качеството на свързано лице по смисъла  на § 1 от ДР на Търговския закон с участниците в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 година. Комисията се запозна с всички съотносими към процедурата документи, предоставени от съответните общини на територията на област Разград, както и от общини от съседни области, където е извършено допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), а именно:

 • Писмо от Ахтер Велиев, кмет на общ. Завет, обл. Разград, с изх. № УД-02-20-342/12.06.2017 г., относно липса на налични свободни площи пасища, мери и ливади от ОПФ в общината за допълнително разпределение;
 • Заявление по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от Зихни Джелил Юсеин ЕГН ********** до кмета на община Завет с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г. за животновъден обект № 3006500004 / стар № 7330-0652/ ;
 • Приложение № 1 с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г.за животновъден обект № 3006500004 / стар № 7330-0652/  - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Приложение № 2 с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г. -  опис на собствени и ползвани имоти с НТП „пасище, мера и ливада“ ;
 • Справка с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г. за животни в ОЕЗ на БАБХ към 08.03.2017 г. за животновъден обект № 3006500004 / стар № 7330-0652/   - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Декларация с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г. по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ за отсъствие на данъчни задължения към държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
 • Заявление с вх. № 943-20-5/05.06.2017 г. по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
 • Заявление по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от Сюлбие Юдаим Юсеинова ЕГН ********** до кмета на община Завет с вх. № 946-206-1/08.03.2017 г. за животновъден обект № 1071400001 / стар № 7327-0220/ и животновъден обект № 1071430009 / стар № 7327-0763/;
 • Приложение № 1 с вх. № 946-206-1/08.03.2017 г.за животновъден обект № 1071400001 / стар № 7327-0220/ и животновъден обект № 1071430009 / стар № 7327-0763/ - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Приложение № 2 с вх. 946-206-1/08.03.2017 г. -  опис на собствени и ползвани имоти с НТП „пасище, мера и ливада“;
 • Справка за налични животни в ОЕЗ на БАБХ към 07.03.2017 г. за животновъден обект № 1071400001 / стар № 7327-0220/    - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Справка за налични животни в ОЕЗ на БАБХ към 07.03.2017 г. за животновъден обект № 1071430009 / стар № 7327-0763/- опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Декларация с вх. 940-206-1/08.03.2017 г. по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ за отсъствие на данъчни задължения към държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
 • Заявление с вх. № 946-206-2/07.06.2017 г. по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
 • Заявление по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от „Агросис“ ООД  ЕИК ********* до кмета на община Завет с вх. № 70-102-1/08.03.2017 г. за животновъден обект № 1071460004 / стар № 7327-0119/;
 • Приложение № 1 с вх. № 70-102-1/08.03.2017 г.за животновъден обект № 1071460004 / стар № 7327-0119/ - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Приложение № 2 с вх. 70-102-1/08.03.2017 г. -  опис на собствени и ползвани имоти с НТП „пасище, мера и ливада“  
 • Справка за налични животни в интегрираната информационна система на БАБХ към 10.02.2017 г. за животновъден обект № 1071460004 / стар № 7327-0119/   - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Декларация с вх. 70-102-1/08.03.2017 г. по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ за отсъствие на данъчни задължения към държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
 • Заявление с вх. № 70-102-2/08.06.2017 г. по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
 • Заявление по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от „ССОЗ Клас“ ООД  ЕИК ********* до кмета на община Завет с вх. № 70-41-1/09.03.2017 г. за животновъден обект № 3006580009 / стар № 7330-0002/;
 • Приложение № 1 с вх. № 70-41-1/09.03.2017 г. за животновъден обект № 3006580009 / стар № 7330-0002 / - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Приложение № 2 с вх. 70-41-1/09.03.2017 г. -  опис на собствени и ползвани имоти с НТП „пасище, мера и ливада“ ;
 • Справка за налични животни в интегрираната информационна система на БАБХ към 09.03.2017г. за животновъден обект № 3006580009 /стар №7330-0002/- опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Декларация с вх. 70-41-1/09.03.2017 г. по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ за отсъствие на данъчни задължения към държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
 • Заявление с вх. № 70-41-4/09.06.2017 г. по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
 • Заявление по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от „Баш-Нур“ ООД  ЕИК ********* до кмета на община Завет с вх. № 70-208-1/09.03.2017 г. за животновъден обект № 3006500021 / стар № 7330-0422 /;
 • Приложение № 1 с вх. № 70-208-1/09.03.2017 г. за животновъден обект №  3006500021 / стар № 7330-0422 / - опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Приложение № 2 с вх. 70-208-1/09.03.2017 г. -  опис на собствени и ползвани имоти с НТП „пасище, мера и ливада“ ;
 • Справка за налични животни в интегрираната информационна система на БАБХ към 09.03.2017г. за животновъден обект № № 3006500021 / стар № 7330-0422 /- опис на видовете и броя на пасищните селскостопански животни  ;
 • Декларация с вх. 70-208-1/09.03.2017 г. по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ за отсъствие на данъчни задължения към държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
 • Заявление с вх. № 70-208-2/09.06.2017 г. по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
 • Протокол от 21.04.2017 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на гр.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет;
 • Протокол от 21.04.2017 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на с.Веселец, общ.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет;
 • Протокол от 20.05.2017 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на с.Иван Шишманово, общ.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет;
 • Протокол от 22.05.2017 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на с.Брестовене, общ.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет;
 • Протокол от 22.05.2017 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на с.Прелез, общ.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет;
 • Протокол от 22.05.2017 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землището на с.Сушево, общ.Завет, обл. Разград, на комисията назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на кмета на общ. Завет.
 • Справка изх. № РД-06-ЗТ-89/29.06.2017 г. на ОСЗ-гр.Завет  за ползваните от заявителите собствени и наети пасища, мери и ливади в землищата на община Завет, област Разград;
 • Списък на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Разград, утвърдени със заповед № РД-46-121/28.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните.

В тази връзка комисията констатира:

         Подадени са пет броя заявления за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, както следва:

 • Заявление с вх. № 943-20-4/08.03.2017 г. на общ. Завет, обл.Разград от Зихни Джелил Юсеин, ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Завет, обл.Разград, ул.“**************“ №**  , собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3006500004 / стар № 7330-0652/, находящ се в землището на гр.Завет, общ. Завет, обл.Разград;
 • Заявление с вх. № 946-206-1/08.03.2017 г. на общ. Завет, обл.Разград от Сюлбие Юдаим Юсеинова, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Веселец, общ. Завет, обл. Разград, ул. „**************“ №**, собственик на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  № 1071400001 / стар № 7327-0220/ и животновъден обект № 1071430009 / стар № 7327-0763/, находящи се в землището на с. Веселец, общ. Завет, обл.Разград;
 • Заявление вх. № 70-102-1/08.03.2017 г. на общ. Завет, обл.Разград от „Агросис“ ООД  ЕИК *********, със седалище и адрес на управление  с. Веселец, общ. Завет, обл. Разград, ул. „**********“ №**, представлявано от Темелко Михайлов Темелков, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №1071460004 / стар № 7327-0119/, находящ се в землището на с. Веселец, общ. Завет, обл.Разград;
 • Заявление с вх. № 70-41-1/09.03.2017 г. на общ. Завет, обл.Разград от „ССОЗ Клас“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Завет, обл.Разград, ул. „************“ №**, представлявано от Хайрие Кадир Башева, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3006580009 / стар № 7330-0002 /, находящ се в землището на гр.Завет, общ. Завет, обл.Разград;
 • Заявление с вх. № 70-208-1/09.03.2017 г.на общ. Завет, обл.Разград от „Баш-Нур“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Завет, обл.Разград, ул. „**********“ №**, представлявано от Хайрие Кадир Башева и Нурула Хюсеин Вели, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3006500021 / стар № 7330-0422 /, находящ се в землището на гр.Завет, общ. Завет, обл.Разград;

След като разгледа постъпилите в срока по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ заявления за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, ведно със съотносимите към процедурата документи и съобразно заявените животински единици и стопанисвани (наети и собствени) пасища, мери и ливади, както и разпределените площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно данните от протоколите по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ, комисията определи допълнително необходимата площ за разпределение от държавния поземлен фонд по ползватели, както следва: 

Заявител

Номер на животновъ-ден обект

Местонахож-дение на обекта

Брой  ЖЕ

Наети и собствени площи ПМЛ (дка)

Полагащи се площи от ОПФ/ДПФ за разпределение (дка)

Общо разпределена площ от ОПФ

(дка)

Необходима площ за допълнително разпределение от ДПФ,        1-7категория

(дка)

1

2

3

4

5

6

7

8

„Баш-Нур“ ООД

3006500021      /стар № 7330-0422/

гр.Завет,

общ. Завет

19.65

31.232

294.750

17.454

246.064

Зихни Джелил Юмер

3006500004      /стар № 7330-0652/

гр.Завет,

общ. Завет

62.60

0.000

980.000

435.646

544.354

Сюлбие Юдаим Юсеинова

1071400001  /стар № 7327-0220/ и 1071430009  /стар № 7327-0763/

с.Веселец, общ.Завет

71.25

0.000

1106.750

175.000

931.750

"ССОЗ-Клас" ООД

3006580009  /стар № 7330-0002/

гр.Завет,

общ. Завет

186.60

423.329

2950.000

240.028

2286.643

"Агросис" ООД

1071460004      /стар № 7327-0119/

с.Веселец, общ.Завет

484.00

0.000

7266.000

1961.892

5304.108

Полагащите се площи от ОПФ/ДПФ за разпределение (колона 6) са формирани въз основа на животинските единици (ЖЕ –колона 4) умножени с максимално полагащата се площ на 1 животинска единица (съгл. чл. 37и, ал.4 ЗСПЗЗ). Необходимата площ от ДПФ за допълнително разпределение (колона 8) комисията определи като разлика между общия размер на полагащите се площи пасища, мери и ливади (колона 6) , разпределените площи от ОПФ (колона 7) и наети и собствени площи (колона 5).

След като определи допълнително полагаемата се площ от ДПФ на всеки кандидат, комисията

 • Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животновъдния обект, при спазване на разпоредбите на чл. 37и, ал.4, 6 и 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, а именно:
 • При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. В тази връзка комисията констатира, че от подалите заявления за допълнително разпределение на земи от ДПФ за община Завет кандидати, няма такива, попадащи в тази хипотеза.
 • Комисията разпределя допълнително необходимата на кандидатите площи съобразно данните от протоколите по чл. 100, ал. 3 и 5 ППЗСПЗЗ в съответното и/или съседни землища, като разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на същата община, на друга съседна община в същата област или на съседна община в друга област. В случаите, когато разпределението на площите се извършва в съседно землище, намиращо се на територията на друга област, разпределението следва да се извърши от съответната комисия по местонахождението на имотите, на която служебно се изпращат копия от документите на заявителя с данни от протоколите за разпределената му площ.

На основание чл. 37и, ал. 4, 6 и ал. 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и с оглед взетите решения, разпределя следните площи по местонахождение на животновъдния обект по ползвателя, както следва:

 1. Разпределя на „Баш-Нур“ ООД, ЕИК ********* за ползване 65.421 дка пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, индивидуализирани по имоти както следва:

№ по ред

Община

Землище

Имот №

Площ (дка)

НТП

Катего-рия на имота

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Завет

Завет

055015

6.515

Пасище с храсти

III

 

2

Завет

Завет

055016

0.582

Пасище с храсти

III

 

3

Завет

Брестовене

090003

58.324

пасище, мера

III

 
     

ОБЩО:

65.421

дка

   

 

 1. Разпределя на Зихни Джелил Юсеин, ЕГН **********, за ползване 36.200 дка пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, индивидуализирани по имоти както следва:

№ по ред

Община

Землище

Имот №

Площ (дка)

НТП

Катего-рия на имота

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Завет

Брестовене

004039

1.394

Пасище, мера

III

 

2

Завет

Брестовене

004047

0.162

Пасище, мера

III

 

3

Завет

Брестовене

004051

0.199

Пасище, мера

III

 

4

Завет

Брестовене

004059

0.143

Пасище, мера

III

 

5

Завет

Брестовене

040003

34.302

Пасище, мера

V

 

 

 

 

ОБЩО:

36.200

дка

 

 

 

 1. Разпределя на „ССОЗ Клас“ ООД, ЕИК *********, за ползване 103.173 дка пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, индивидуализирани по имоти както следва:

№ по ред

Община

Землище

Имот №

Площ (дка)

НТП

Катего-рия на имота

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Исперих

Свещари

65650.36.31-част от имот

32.429

Пасище, мера

VI

 

2

Исперих

Свещари

65650.36.49

6.036

Пасище, мера

IV

 

3

Исперих

Свещари

65650.36.50

3.878

Пасище, мера

IV

 

4

Исперих

Малък Поровец

46913.5.13

60.830

Пасище, мера

IX

 
     

ОБЩО:

103.173

дка

   

 

 1. На Сюлбие Юдаим Юсеинова не се разпределят площи от ДПФ, тъй като в землището на с.Веселец, общ.Завет, обл.Разград, в което е регистриран  животновъдния обект на заявителя няма свободни пасища, мери и ливади от ДПФ. Не са налични свободни имоти и в съседни гранични землища.
 2. На „Агросис“ ООД  не се разпределят площи от ДПФ, тъй като в землището на с.Веселец, общ.Завет, обл.Разград, в което е регистриран животновъдния обект на заявителя няма свободни пасища, мери и ливади от ДПФ. Не са налични свободни имоти и в съседни гранични землища.

Въз основа на извършеното разпределение по реда на чл. 37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, комисията изчисли какъв е недостига на свободни площи от ДПФ и обобщи данните по заявители в следната таблица:

Заявител

Полагащи се площи за разпределе-ние (дка)

Общо разпреде-лена площ от ОПФ (дка)

Необходима площ за допълнително разпределение от ДПФ

(дка)

Разпределе-на площ  от ДПФ за обл. Разград (дка)

Недостиг на площи за допълнително разпределение

1÷7 категория (дка)

„Баш-Нур“ ООД

294.750

17.454

246.064

65.421

180.643

Зихни Джелил Юмер

980.000

435.646

544.354

36.200

508.154

Сюлбие Юдаим Юсеинова

1106.750

175.000

931.750

0.000

931.750

"ССОЗ-Клас" ООД

2950.000

240.028

2286.643

103.173

2213.885

"Агросис" ООД

7266.000

1961.892

5304.108

0.000

5304.108

 

         В тази връзка и на основание чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ , комисията направи служебна проверка за наличие на свободни имоти с  НТП „Пасище, мера“ и „Ливада“  от ДПФ в граничните на с.Веселец ЕКАТТЕ 10714 землища – с.Осен ЕКАТТЕ 54078, общ.Главиница и с.Стефан Караджа ЕКАТТЕ 69184, община Главиница, област Силистра и беше установено, че няма свободни имоти.

Настоящият протокол да се обяви в съответните кметства и общинска служба по земеделие, както и да се публикува на интернет страниците на общината и Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград.

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго.

Въз основа на настоящия протокол директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград сключва договор за наем или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на договора е пет стопански години, считано от стопанската 2017-2018 година.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – един за комисията и един за Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград. При поискване на заинтересованите лица се предоставя заверено копие.

 

                                                К О М И С И Я:

           Татяна Станчева............../п/.........................

           Юлиян Йорданов............./п/..........................

           Цветан Йосифов............../п/..........................

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 08. 2017 г.