Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. - ОД "Земеделие" гр. Разград

Герб на Община Исперих

Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год.
град Разград

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72 б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

ОПРЕДЕЛЯМ

следните комисии в състав:

........... (пълната информация е в прикачения *.pdf файл) ....................

За всяко от землищата на община Исперих:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица;
2. Радостин Красимиров Иванов - началник на Общинска служба по земеделие - Исперих, или оправомощен от него представител от състава на службата;
3. Юлиян Димитров Йорданов - старши експерт, представител на Областна дирекция "Земеделие" - Разград.
    Резервен член: Деница Атанасова Балканска-Обрешкова - старши специалист, представител на Областна дирекция "Земеделие" - Разград.

..........................................

със задачата да ръководят сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.

Комисиите следва да осъществяват правомощията си по ЗСПЗЗ /чл. 37в, ал. 1-4/ и съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определянето на масивите за ползването на земеделските земи и за сключване, изменение и прекратяване на споразумението.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 08. 2017 г.