Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "АГРОТАЙМ" ЕООД, гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Разработване на ПУП-ПП /парцелен план/ за изграждане на канализационен колектор от кръстовището на ул."Васил Левски" и ул."Милин камък", за захранване на поземлен имот №167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор №1, гр.Исперих, собственост на "Агротайм"ЕООД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2017 г.