Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 314 по Протокол  № 28от 27.04.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед №467 от 17.08.2017г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на :

1.  Поземлен имот № 24150.501.529 с начин на трайно ползване Нива с площ 2428   кв.м, находящ се в с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с №, №24150.501.18; 24150.501.590; 24150.501.591; 24150.501.20; 24150.21.28; 24150.21.11 и 24150.501.528, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6335/ 02.02.2017год.  

2.  Продажбата да се извърши при  начална тръжна цена  в размер на 2 428,00   лева.

3. Определям стъпка за наддаване в размер на 25,00   лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 250,00   лева, който  се внася до 15.00 часа на 28.08.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  04.09.2017 год.(понеделник ).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.08.2017г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 05.09.2017г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00   лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.08.2017год. (понеделник ), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.09.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

Община Исперих

21. 08. 2017 г.