Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 373 по Протокол  № 33 от 27.07.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 464/17.08.2017г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 в квартал 11  отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с Решение № 532 от 30.06.2015год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на имота с.Къпиновци, ул. «Арда», при граници и съседи: север – улица «Арда»; изток – УПИ VII-18 от кв.11; юг –извън регулация и запад – УПИ V-16 от кв.11, съгласно АЧОС № 6381 от 17.03.2017г. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 163,00 лева. 

1.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 42,00  лева.

1.3. Депозит за участие в търга  в размер на 420,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.09.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  18.09.2017 год.(понеделник ).

2. Незастроен урегулиран поземлен имот IV-53 в квартал 8 отреден за Жилищно застрояване с площ 1023 кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, одобрена с Решение № 209 от 28.05.2013год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул. «Бузлуджа» № 14, при граници и съседи: север – УПИ III-52 от квартал 8; изток – улица «Бузлуджа»; юг –  УПИ V-43, VI-44  VII от кв.8 и запад – УПИ VIII от кв.8, съгласно АЧОС № 6429 от 09.05.2017г.  

2.1. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 218,00  лева. 

2.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 22,00  лева.

2.3. Депозит за участие в търга  в размер на 230,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.09.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  18.09.2017 год.(понеделник ).

3.Незастроен урегулиран поземлен имот ХV-684 в вартал 57 отреден за Жилищно застрояване с площ 403  кв.м по регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 1001/07.12.2016год. на Кмета на община Исперих   с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва»,  при граници и съседи: север – ул. «Струма»; изток – УПИ II-520 от кв.57; и запад –улица „Драва“ съгласно АЧОС № 6383 от 30.03.2017г.   

3.1. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 507,60 лева,която цена е данъчната оценка на имота. 

3.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 15,00  лева.

3.3. Депозит за участие в търга  в размер на 150,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.09.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  18.09.2017 год.(понеделник ).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 12.09.2017г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.09.2017г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.09.2017год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 18.09.2017 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

21. 08. 2017 г.