Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О б я в а

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС , в изпълнение на Решение № 374 по Протокол  № 33 от 27.07.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 463/17.08.2017г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  урегулиран поземлен имот VI-846  в квартал 77  с начин на трайно ползване  Дворно място с площ 604  кв.м, ведно с построената полумасивна сграда  с площ 134,00  кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/1987год. и изменен със Заповед № 367 от 25.07.2008год. на кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Христо Ботев», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ I-846; изток –ул. «Христо Ботев»; юг – УПИ II-845 и запад – УПИ I-846, съгласно АЧОС № 2048 от 29.07.2008г.  

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 744,00  лева. 

3. Определям стъпка за наддаване в размер на 47,00  лева.

4. Депозит за участие в търга в размер на 480,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.09.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  18.09.2017 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 12.09.2017г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.09.2017г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.09.2017год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 18.09.2017 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му, всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

21. 08. 2017 г.