Обява за инвестиционно предложение

от Евгени Генчев Великов, с постоянен адрес: гр.Исперих, ул."Васил Априлов" №1.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на "Двуетажна жилищна сграда със стаи за настаняване и офис", с.Свещари, общ.Исперих, ул."Христо Ботев" №7, УПИ IV -251, квартал 41 по плана на с.Свещари, ПИ с ид.№65650.35.251 по КК и КР.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 08. 2017 г.