СЪОБЩЕНИЕ

Знаме      На 21.07.2017 г.  Община Исперих подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Агенция за социално подпомагане за закупуване  на оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Исперих“ . Общата стойност на проекта е 25 000 лв., като 22 500 лв. ще бъдат изплатени от Фонд  „Социална Закрила“ и 2 500 лв. от Община Исперих. С реализиране на проектните дейности ще бъде подновена материално – техническата база и осигурени оптимални условия за функционирането на услугата.

11. 09. 2017 г.