Обява за наличие на инвестиционно предложение

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
от
"АГРОТАЙМ" ООД - град Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94//2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: "Промяна на предназначението и основен ремонт на масивна сграда - склад в шоурум", находяща се в поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1", гр. Исперих, собственост на "Агротайм" ООД".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 09. 2017 г.