Обява за наличие на инвестиционно предложение

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
от Николай Колев Смилов
с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, ул. "Арда" № 21

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003 г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: "Премахване на трайна растителност (100 броя дървета дъб), в имот УПИ І-19, квартал 84а по плана на промишлена зона гр. Исперих, област Разград и изграждане на ресторант с капацитет 1000 посетители".
Местоположение: гр. Исперих, УПИ І-19, квартал 84а

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2017 г.