СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМ ВИ, ЧЕ:

1. На основание чл. 36, от  Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в населени места на община Исперих, приета с Решение №114 от 01.12.2005г., доп. с Решение № 229 по на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г., изм.с реш.№88 от 04.12.2015г. на Адм.съд - Разград на Общински съвет Исперих, СЕ ЗАБРАНЯВА:

 - Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места.

 - Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.

 - Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им.

 - Отсичането на дървета в градините, зелените площи и по тротоарите без разрешение от Общината.

 - Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други подобни.

 - Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските градинки и зелени площи.

 - Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от Общината

 - Поставянето на рекламни табели по дървета чрез заковаване.

 - Изхвърлянето на насипан със сол сняг в градините или около дърветата.

 - Паленето на огньове за приготвяне на зимнина.

 - Паркирането и преминаването на коли в зелени площи.

 - Преминаването на животни през града и пашата им в парковете, градинките и зелените площи.

 - Копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без разрешение на Общината.

 - Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.

 - Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните пространства.

 - Миенето и ремонта на превозни средства водещи до замърсяване с петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и язовири.

 - Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири.

 - Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти.

 - Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване и ремонт край жилищни сгради.

 - Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени.

 - Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване на мравуняците.

2. На основание чл. 44 от  Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в населени места на община Исперих, приета с Решение №114 от 01.12.2005г., доп. с Решение № 229 по на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г., изм.с реш.№88 от 04.12.2015г. на Адм.съд - Разград на Общински съвет Исперих: „Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания”.

 

С уважение,

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих  

25. 09. 2017 г.