Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Зефир 2011" ООД с- Свещари, ЕИК 201816880, с управител Джансел Нурджан Салим
с. Свещари, община Исперих, обл. Разград, ул. "Освобождение" № 3

На основание чл. 4, ал. 2от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25,/2003 г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Реконструкция пристройка и надстройка на бивша училищна сграда в Къща за гости

Местоположение: с. Свещари, ул. "Демокрация" № ...

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 10. 2017 г.