Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Адем Заит Сюлейман, ЕГН ................
Бингюл Ахмед Сюлейман, ЕГН .............
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. "Осъм" № 1

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложение за строителството, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003 год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно: 

функциониране на СТОПАНСКА СГРАДА - ТЪРПИМ СТРОЕЖ (идентификатор № 02), за отглеждане на домашни животни - крави до 30 глави

Местоположение: гр. Исперих без ЦГЧ УПИ VІ-2540, кв. 7

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 10. 2017 г.