Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 73 и 74 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, в изпълнение на Решение № 277 по Протокол  № 26 от 16.02.2017 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 514 от 26.09.2017 год.  на Кмета на община Исперих

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 1 (една) година на следния поземлен имот – публична общинска собственост №10015.100.97  (десет хиляди и петдесет точка сто точка деветдесет и седем ) с начин на трайно ползване Пасище с площ 270 209 (двеста и седемдесет хиляди двеста и девет) кв.м, категория на земята – трета, находящ се в с. Вазово, местност „Кючюк авулар“, община Исперих при граници на имота : имоти с № 10015.100.93, № 10015.100.99, № 10015.100.102, № 10015.100.100, № 10015.2.20, № 10015.2.19, № 10015.2.37, № 10015.2.18, № 10015.100.81, № 10015.2.25, № 10015.100.95 и № 10015.100.96,  съгласно Акт за публична общинска собственост № 3661 от 28.03.2016 год. вписан в Агенцията по вписванията на 12.04.2016 год.

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 2 161,67 (две хиляди сто шестдесет и един лева шестдесет и седем стотинки) лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 09.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2017 год.(понеделник).

1.5. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на  БАБХ.

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 10.10.2017 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.10.2017 г. (вторник) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 09.10.2017 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 16.10.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

За повече информация тел. 08431/21-84, вътр.124

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 10. 2017 г.