Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД-гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на тротоар в сервитута на път III - 2305, "II-23 Исперих-Яким Груево-Конево-Зебил" от км. 0+146 до км. 0+343 дясно с дължина 197м.

Местоположение: двора на ресторант "Здравец" до крайната гранична линия на ПИ 167062-Стопански двор №2, ЕКАТТЕ 32874, землище гр.Исперих, собственост на "Агротайм" ЕООД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 11. 2017 г.