Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Георги Василев Станилов
Управител на РМЗ "6-ти септември" ЕООД, ЕИК 826043568
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. "Ахинора" № 80

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2203 год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение относно:

"Резервно ел. захранване 20 kW, 1000 kW на РМЗ "6-ти септември" ЕООД

Местоположение: гр. Исперих - Промишлена зона УПИ І-299, кв. 170 (ПИ № 32874.201.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих - Промишлена зона)

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20 ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 11. 2017 г.