Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Небат Хълми Салим и Рефие Шефкъ Салим, с.Духовец, ул."Н.Й.Вапцаров" №46, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж- стопанска постройка за отглеждане на домашни животни- едър добитък крави до 18 глави.

Местоположение: УПИ XII в квартал 12, образуван имот 29 по ПУП на с.Духовец, ЕКАТТЕ 24150, община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 11. 2017 г.