Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр.Исперих, 

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Разработване на ПУП - ПЗ за промяна предназначението на проектен поземлен имот, частна държавна собственост от горска територия за складово - производствена дейност, с бъдещи намерения закупуването му от "Агротайм" ЕООД.

Местоположение: землище гр.Исперих, ЕКАТТЕ 32874, проектен поземлен имот №000140, собственост на МЗГ, в района на действие на ДГС "Сеслав" гр.Кубрат.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 11. 2017 г.