Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Синержи Груп" ООД, ЕИК: 204695735, с управител Абдуллах Кенан Алперен, с.Делчево, ул."Вит" №3, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39990 броя.

Местоположение: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №3, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 11. 2017 г.