Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД-гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изготвяне на КПИИ, състоящ се от:

1. ПУП - ПЗ на ПИ №46913.1.2, землище с.Малък Поровец;

2. Инвестиционен проект за трафопост в ПИ №46913.1.2, землище с.Малък Поровец.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 11. 2017 г.