Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Айваз Н" ООД, ЕИК: 201234061, гр.Исперих, ул."Ахинора" №84.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1x400 kVA в УПИ XI-257, кв.170, гр.Исперих, ПИ с идентификатор - 32874.201.257.

Местонахождение: гр.Исперих, ПИ с идентификатор - 32874.201.257

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 11. 2017 г.