Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Адем Заит Сюлейман и Бингюл Ахмед Сюлейман

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Създаване на кравеферма с капацитет 30 броя едър рогат добитък.

Местоположение: УПИ VI, кв.7, образуван от имот 2540 по ЗРП на гр.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 11. 2017 г.