Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Нехрин Исуф Яшар, с постоянен адрес: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №22.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за обществено и делово обслужване и изграждане на "Крайпътен мотел с капацитет 20 места със заведение за обществено хранене-кафе аперитив с петдесет места".

Местоположение: ПИ с ид.№ 033064, местност "Пунар Екинлик" от землище гр.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 11. 2017 г.