Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

Мустафа Хасан Мустафа
от гр. Исперих, ул. "Средна гора" № 17 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение "Пристройка за автосервиз", гр. Исперих, ул. "Средна гора"№ 17, УПИ Х-899, квартал 109.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пощ. код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2017 г.