ОБЯВА за конкурс

22.12.2017 год.Списък на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността "Директор на дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси"" при общинска администрация Исперих


О Б Я В А

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В  ОБЩИНА ИСПЕРИХ

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 654/ 05.12.2017 г., Община Исперих

ОБЯВЯВА  

I. Конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси” (УТИЕОСМДТ) при Общинска Администрация Исперих,

длъжностно ниво: 6, ръководно ниво: 6Б;

II. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси” (УТИЕОСМДТ) при общинска администрация Исперих:

- участва в организацията по управление на строителните обекти; съблюдава работата на техническите ръководители по различните обекти;

 • следи обработването на строителната документация – протоколи, количествени сметки, анализи и всички други свързани със строителството;
 • осъществява непосредствено оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителните обекти и материално-техническа база; съгласува и подписва технически задания;
 • проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползвана механизация и др.;
 • изготвя мероприятия за снижаване на себестойността, следи за качеството и срочно изготвяне на отчетните документи;
 • изучава новостите и ги прилага в практиката;
 • извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяне на обекта;
 • представлява общината пред други организации, фирми доставчици, възложители и др.;
 •  участва активно в разработването и провеждането ефективно общинската политика и стратегия по стопанисването, управлението, разпореждането, отдаването под наем на общинската собственост;
 •  съблюдава дейността в отдел „Местни данъци и такси“ и в областта на екологията.

III. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Минимална образователна степен- магистър;
 • Минимален професионален опит за заемане на длъжността  - 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността - ІІІ младши.

IV. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • Придобитата магистърска степен – инженер в областта на строителството.
 • Професионалния опит – 4г. в областта на строителния процес в Общинска или Държавната администрация.
 • компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;
 • личностни умения и компетентности: кандидатът следва да има управленчески качества, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове в областта на ТСУ и строителството, да познава методите и технологиите за извършване на СМР, свойствата и качествата на материалите, умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията.

V. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 460.00 лв.

VI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 /едно/, вид правоотношение – служебно.

VII. Начин на провеждане на конкурса:

 • Първи етап: писмена разработка на тематика - „Ръководство, организация и контрол на дейността по устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси в Община Исперих“;
 • Втори етап: интервю.

VIII. Документи за участие в конкурса:

1  Заявление за участие в конкурс (по образец - приложение № 2 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от диплома за завършено висше образование;

4. Копие от трудова и/или служебна книжка;

5. Свидетелство за съдимост - оригинал;

6. Автобиография /CV/.

IХ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Общинска Администрация Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” №70 в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявата в централен или местен ежедневник, и в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за Администрацията.

Заявлението за участие, заедно с приложените към него документи, се подава лично от кандидата или чрез негов пълномощник.

Х. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

ХI. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, находящо се в сградата на Община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на община Исперих

07. 12. 2017 г.